1-4

ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΜΟΥΘ ΨΑΧΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στη… γύρα, για τη σύναψη δανείου έχει βγει ο Δήμος Ηρακλείου. Συγκεκριμένα κάνει διεθνή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών σύναψης δανείου έως 11 εκ. ευρώ. Δείτε την σχετική ανακοίνωση: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥΥΨΟΥΣ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (€11.000.000)Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, δυνάμει της υπ’ αριθ. 99/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθ 280/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, ενδιαφέρεται για τη χρηματοδότησή του με συνομολόγηση δανείου ύψους έως ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Ευρώ (€11.000.000), σύμφωνα με το άρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, με πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού με σκοπό την αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου του.Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προσκαλεί πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού να υποβάλλουν δεσμευτική προσφορά (εφεξής, η «Προσφορά») για τη σύναψη δανειακής σύμβασης με το Δήμο Ηρακλείου Αττικής (εφεξής, η «Δανειακή Σύμβαση»), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. Ειδικότερα:Ι. Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης – Ισχύς της Προσφοράς1. Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης:Η Προσφορά που θα υποβληθεί από τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την κατάρτιση Δανειακής Σύμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κάτωθι Οικονομικούς και Λοιπούς Όρους:Ποσό δανείου: Έως ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ (€11.000.000)Σκοπός δανείου: Αποπληρωμή οφειλής ύψους 10.587.672 Ευρώ από υφιστάμενα δάνεια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής συναφθέντα με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και των σχετικών δαπανών και εξόδων αυτών. Διάρκεια Δανείου: Τουλάχιστον είκοσι (20) έτη (από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου) με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου του δανείου.Τρόπος Αποπληρωμής Κεφαλαίου: Εξαμηνιαίες δόσεις.Περίοδος Χάριτος (τοκοπληρωμής): Τουλάχιστον ενός (1) έτους.Συμβατικό Επιτόκιο: Κυμαινόμενο επιτόκιο, με επιτόκιο βάσης το Euribor 6 μηνών πλέον του προσφερόμενου περιθωρίου. Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων/ Περίοδοι Εκτοκισμού Ανά εξάμηνο. Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει στην Προσφορά τους να προσδιορίσουν αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού του προσφερόμενου Συμβατικού Επιτοκίου. Επίσης, θα πρέπει μαζί με την Προσφορά να προσκομισθεί και ενδεικτικός Πίνακας Αποπληρωμής του δανείου (ήτοι, των χρεολυτικών δόσεων και τόκοπληρωμών ή των τοκοχρεολυτικών δόσεων, αναλόγως της Προσφοράς), στον οποίο θα συνυπολογίζεται και η εισφορά του Ν. 128/1975, ως ισχύει.Λοιπές Επιβαρύνσεις: Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσδιορίσουν στην Προσφορά εκτός του ύψους του επιτοκίου, και το συνολικό κόστος του δανείου για το δανειολήπτη Δήμο, όπως ενδεικτικά, ανά περίπτωση, και το ύψος της τυχόν Προμήθειας ή/και αμοιβής Διακανονισμού ή/και των λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων του Δήμου.Εξασφαλίσεις: Παροχή ασφάλειας μέσω εκχώρησης στη δανείστρια τράπεζα (ή στις δανείστριες τράπεζες) των απαιτήσεων του Δανειολήπτη Δήμου εκ του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του τμήματος του ΚΑΠ που δεν προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες (ΣΑΤΑ), μέχρι του επιτρεπόμενου ποσοστού αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Λοιποί Όροι Η δανειακή σύμβαση μπορεί να είναι εν όλω ή εν μέρει μεταβιβάσιμη από τις δανείστριες τράπεζες. 2. Ισχύς της ΠροσφοράςΗ Προσφορά θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον έως την 31/03/2010.Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει απαραίτητη την παράταση της παραπάνω περιόδου ισχύος, απευθύνει 10 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών σχετικό ερώτημα προς τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπέβαλλαν Προσφορά σχετικά με το αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε 10 ημέρες.ΙΙ Κριτήρια Αξιολόγησης των ΠροσφορώνΓια την συνομολόγηση του δανείου θα επιλεγεί η συμφερότερη για το Δήμο Ηρακλείου Αττικής Προσφορά (εφεξής η «Συμφερότερη Προσφορά»). Οι Προσφορές, εφόσον είναι τυπικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, θα αξιολογηθούν προκειμένου να αναδειχθεί η Συμφερότερη Προσφορά.3. Αοριστία-Αιρέσεις των ΠροσφορώνΥποβληθείσα Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπο αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.ΙΙΙ Διαδικασία Φακέλου Προσφοράς1.. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς(α) Κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οφείλει να καταθέσει σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο:(i) την Προσφορά του, σε δύο (2) πρωτότυπα, υπογεγραμμένα απο το αρμόδιο νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους Οικονομικούς και Λοιπούς Όρους που προτείνει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής το εν λόγω πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κατα τα οριζόμενα υπό τον όρο Ι( Οικονομικοί και Λοιποί Όροι της Δανειακής Σύμβασης) ανωτέρω της παρούσας.(ii) ενδεικτικό Πίνακα Αποπληρωμής του δανείου, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς (ήτοι, των χρεολυτικών δόσεων και τοκοπληρωμών ή των τοκοχρεολυτικών δόσεων, αναλόγως της Προσφοράς), στον οποίο θα συνυπολογίζεται και η εισφορά του Ν.128/1975, ως ισχύει,(β) Σε περίπτωση υποβολής κοινής Προσφοράς απο ένωση ή κοινοπραξία πιστωτικών ή/και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει:(ι) η Προσφορά να υπογράφεται απο κοινού από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας,(ιι) ο υποβαλλόμενος φάκελος να περιλαμβάνει:- νομιμοποιητικά έγγραφα του κάθε υπογραφόντος την Προσφορά για λογαριασμό του μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας – πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού από το οποίο θα προκύπτει η συμφωνία κοινοπραξίας, τα ποσοστά επιμέρους συμμετοχής των πιστωτικών ή/και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και η αυτοτελής ευθύνη έναντι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής όλων των μελών της ένωσης /κοινοπραξίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους σύμφωνα με την παρούσα και την Προσφορά(γ) Όλα τα έγγραφα της Προσφοράς και του φακέλου υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή ,εφόσον τα πρωτότυπα έγγραφα είναι σε ξένη γλώσσα, και σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα (μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα)(δ) Στο εξωτερικό του φακέλου της Προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου καθώς και το κείμενο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΨΟΥΣ ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ»2. Χρόνος-Τόπος Υποβολής ΠροσφορώνΟι παραπάνω κλειστές Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής: Οι Προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (οδός Στελ. Καραγιώργη αρ.2, Ηράκλειο Αττικής, Ελλάδα) έως την Δευτέρα 30/11/2009 και ώρα 12.00 μμ.Στη συνέχεια, οι Προσφορές θα διαβιβαστούν στη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής που θα συνεδριάσει ως επιτροπή αξιολόγησης των Προσφορών (εφεξής η «Επιτροπή Αξιολόγησης») στο κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.3. Άνοιγμα και Αξιολόγηση Προσφορών(α) Άνοιγμα ΠροσφορώνΟι Προσφορές θα αποσφραγιστούν απο την Επιτροπή Αξιολόγησης στο κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 12.00. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ορίσει μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα για την αποσφράγιση των Προσφορών κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί στα ίδια έντυοα που δημοσιεύτηκε η παρούσα. Μετά την αποσφράγιση έκαστης Προσφοράς η Επιτροπή Αξιολόγησης μονογράφει και σφραγίζει όλα τα περιεχόμενα αυτής.(β) Αξιολόγηση των ΠροσφορώνΗ αξιολόγηση των Προσφορών θα διενεργηθεί σε νέα, κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις επι των στοιχείων των Προσφορών και του φακέλου εν γένει και οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα στην τυχόν προθεσμία που τους θέτει η Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης η Επιτροπή αξιολόγησης θα λάβει υπ’όψη της τη σχετική εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.Η επιλογή/αποδοχή της Συμφερότερης Προσφοράς και κατακύρωση της Σύμβασης Δανείου στον Ανάδοχο θα κοινοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (FAX) σε όλα τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν Προσφορά(γ) Ενστάσεις Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) πλήρων ημερών απο την κατά τα ανωτέρω κοινοποίησης της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των Προσφορών και του πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που υπέβαλλε τη Συμφερότερη Προσφορά είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων επί της ανωτέρω αξιολόγησης των Προσφορών απο τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατέθεσαν Προσφορά. Οι υποβληθείσες ενστάσεις τίθενται υπόψη της Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποφασίζει αμετάκλητα.Κατόπιν των ανωτέρω, θα συνέλθει η Δημαρχιακή Επιτροπή, θα καταρτίσει τους όρους του δανείου και θα προβεί σε σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνακαι με βάση την παραπάνω Συμφερότερη Προσφορά, κατ’άρθρο 103 2 εδ. ε’ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη του δανείου, σύμφωνα με το αρθρο 176 του Δημοτικού και Κοινοτικού ΚώδικαΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΗ παρούσα δεν συνιστά πρόταση, οδηγία ή εντολή προς τα προσκαλούμενα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ή/και την παροχή στον τελευταίο οποιασδήποτε άλλης τραπεζικής υπηρεσίας και δεν τον δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή/και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής δεν δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αποδεχθεί οποιαδήποτε Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, αλλά έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του να παρατείνει, αναβάλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει την παρούσα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράτασης, αναβολής, ματαίωσης ακύρωσης ή επανάληψης της παρούσας, τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν υποβάλλει Προσφορά δεν θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιοδήποτε λόγο έναντι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ή οποιουδήποτε τρίτου, ούτε ακόμη για την κάλυψη οποιωνδήποτε δαπανών ή εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν για την υποβολή της εν λόγω Προσφοράς τους, η δε υποβολή Προσφοράς από πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνεπάγεται και την παραίτηση του τελευταίου από οποιαδήποτε τέτοια αξίωση αυτού κατά του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και σε περίπτωση αποδοχής της Προσφοράς πιστωτικού ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματος από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής, η καταρτισθείσα Δανειακή Σύμβαση και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων από το Δήμου Ηρακλείου Αττικής τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης λήψης των σχετικών εισηγήσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα προβλεπόμενα σε αυτές αρμόδια όργανα, ιδίως δε την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ1. Το Πλήρες κείμενο της παρούσας δημοσιεύεται ως εξής: Α. Στο σχετικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.Β. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: www.iraklio.grΓ. Στο σχετικό τεύχος της επίσημης εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.2. Η περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται ως εξής:Α. Στον Ελληνικό Τύπο, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες: «Το Βήμα», «Η Καθημερινή» και «ΕΞΠΡΕΣ» καθώς και στον τοπικό τύπο.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΑ. Το πλήρες κείμενο της παρούσας δύναται να αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πιστωτικό η χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έξοδα του κατόπιν έγγραφης αιτήσεως.Β. Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Γ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις εργάσιμες για τους Δήμους ημέρες και ώρες στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (τηλ. +30 213 2000239).

για να σχολιάσετε δεν είναι υποχρεωτικό το e-mail

16 σχόλια ανοικτό "ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΜΟΥΘ ΨΑΧΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Υπενθύμιση για
avatar

Ταξινόμηση κατά:   νεότερο | παλαιότερο | οι περισσότεροι ψήφισαν
ΨΕΙΡΑΣ
Guest
ΨΕΙΡΑΣ
8 έτη 2 μήνες πριν
Kαμαρώστε αυτούς που θα νοικοκύρευαν τον Δήμο.Θέλουν να ξεχρεώσουν με νέα χρέη.Η θηλειά μικραίνει και σφίγγει περισσότερο. Αυτός ο διαγωνισμός είναι το "colpo grosso". Καθαρίζουμε τα παληά χρέη για να κάνουμε προεκλογικό αγώνα και φορτώνουμε περισσότερα στις επόμενες Διοικήσεις του Δήμου. Το μόνο που τους νοιάζει,επειδή έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν πρόκειται να επανεκλεγούν,είναι να πάρουν μεγαλύτερο ποσοστό απ΄αυτό που πήρε η Ν.Δ.στο Ηράκλειο,για να πετάξουν από πάνω τους όποια ευθύνη φέρουν γι΄αυτό και να πείσουν το κόμμα τους ότι είναι χρήσιμοι. Κύριε Γεωργόπουλε,όνειρα γλυκά σε σας και στην παρέα σας,που τόσο πολύ αγαπάτε την Πόλη μας.
Ανώνυμος
Guest
Ανώνυμος
8 έτη 2 μήνες πριν

ΛΕΣ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ Η Ν.Δ ;
ΜΑΛΟΝ ΟΝΕΙΡΑ ΘΡΙΛΕΡ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙ!
TΣΑΚΑΛΟΣ

ΨΕΙΡΑΣ
Guest
ΨΕΙΡΑΣ
8 έτη 2 μήνες πριν
Δυστυχώς φίλε Τσάκαλε,κατά παράδοση,ο εν ενεργεία Δήμαρχος δικαιούται το χρίσμα του κόμματος,εκτός αν ο ίδιος δεν θελήσει να ξανακατέβει στις εκλογές.Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι σαν να αναγνωρίζει το κόμμα την αποτυχία της επιλογής του,οπότε με τι μούτρα θα προτείνει άλλον;Τώρα για να παραιτηθεί από μόνος του ο Γεωργόπουλος το βλέπω κομάτι δύσκολο,γιστί αφ΄ενός ο ίδιος πιστεύει ότι είναι πετυχημένος (αλαζονεία του κερατά) και αφ΄ετέρου δεν ήταν παρών εκεί που χάθηκε το φιλότιμο για να το βρει ο ίδιος.Αν και λίγο με νοιάζει σε ποιόυς θα δώσουν τα χρίσματα τα κόμματα,απλά σε ενημερώνω για να καταλάβεις πως λειτουργούν στην Τοπική… περισσότερα...
Ανώνυμος
Guest
Ανώνυμος
8 έτη 2 μήνες πριν

ΨΕΙΡΑ Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ ΘΑ ΑΠΑΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΒΑΡΥΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΒΑΝΖΙΔΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ''ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ''ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟΣ
TΣΑΚΑΛΟΣ

ΨΕΙΡΑΣ
Guest
ΨΕΙΡΑΣ
8 έτη 2 μήνες πριν

Μήπως σου διαφεύγει φίλε ΤΣΑΚΑΛΕ ότι ο Γεωργόπουλος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ.;

Ανώνυμος
Guest
Ανώνυμος
8 έτη 2 μήνες πριν

ΨΕΙΡΑ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΛΑΖΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 'ΣΑΒΟΥΡΕΣ' ΤΙΣ ΠΕΤΑΕΙ !
(βλεπε πασοκ)

ΨΕΙΡΑΣ
Guest
ΨΕΙΡΑΣ
8 έτη 2 μήνες πριν

Όχι πως με πολυενδιαφέρουν τα υποκαταστήματα των μαγαζιών στην Πόλη μας,αλλά έτσι για την κουβέντα είπα την άποψή μου.Η θέση μου είναι σταθερή.Εγώ πελάτης υποκαταστημάτων οιουδήποτε χρώματος στην Πόλη μας δεν πρόκειται να γίνω.Η δε αλλαγή Διεύθυνσης στα υποκαταστήματα με παράλληλη απαλλαγή από τις ευθύνες του παρελθόντος με θυμώνει αφάνταστα.Πασάρουν τις ευθύνες στα πρόσωπα που επέλεξαν να μας "σώσουν" και εφευρίσκουν καινούργια για να μας "ξανασώσουν".Οι εποχές άλλαξαν,τα κόμματα άλλαξαν και κανείε πλέον δεν μπορεί να υποτιμά την μνήμη και την νοημοσύνη των πολιτών.

nicolaros
Guest
nicolaros
2 μήνες 14 μέρες πριν

αξιόπιστη προσφορά δανείου

Γεια σας!
Είμαι δανειστής μεταξύ ενός ατόμου. Κάνουμε νομικά και νομικά έξοδα, προσφέρουμε € 2.000 έως € 800.000 με επιτόκιο 3% ετησίως. Είμαστε διαθέσιμοι για να βοηθήσουμε όποιον θέλει και μπορεί να εξοφλήσει το χρέος του. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail
dimitrisnicolaros@gmail.com

vasilih
Guest
vasilih
2 μήνες 3 μέρες πριν

Γεια σας,

Είμαι κυρία vasilikh popoulou. Υποβάλλω μια προσφορά δανείου μεταξύ ατόμων για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας χωρίς ανησυχίες.

Γράφω το κείμενό μου σε αυτόν τον ιστότοπο για να σας βοηθήσω να πάρετε γρήγορη και σοβαρή χρηματοδότηση.

Έτσι εάν χρειάζεστε επείγοντα χρήματα, παρακαλώ απαντήστε μου ώστε να μοιραστώ την προσφορά μου.

Το επιτόκιο μου είναι 3% και καλύπτει ολόκληρο το δάνειο. Η χρηματοδότηση μου είναι 800.000 ευρώ.

Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση: vasilikhpopoulou@gmail.com

Καλή μέρα σε σας.

εγκάρδια

anna
Guest
anna
1 μήνας 9 μέρες πριν

Γεια σας

Είμαι ένα άτομο που προσφέρει διεθνή δάνεια.
Με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση δανείων μεταξύ
ιδιωτών βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που κυμαίνονται από € 5.000 έως € 800.000
όλοι οι σοβαροί άνθρωποι είναι στις πραγματικές ανάγκες, το ποσοστό
το ενδιαφέρον είναι 3% ετησίως. Χορηγούμε δάνεια Χρηματοοικονομικά, Υποθήκη, Δάνειο προς
Επενδύσεις, δάνειο αυτοκινήτου, προσωπικός δανεισμός. Είμαι
διαθέσιμη για να ικανοποιήσει τους πελάτες μου σε μέγιστο διάστημα 3 ημερών
μετά την παραλαβή της αίτησής σας. Κανείς
να αποφύγετε σοβαρά

Η ηλεκτρονική μου διεύθυνση: annaaga71@gmail.com

εγκάρδια

gomez
Guest
gomez
1 μήνας 1 μέρα πριν

Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους φτωχούς και να πολεμήσουμε
φτώχεια, προσφέρουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
όρο.
Έχετε οικονομικές ανησυχίες, είστε στην απαγόρευση των τραπεζών,
Κατατεθειμένοι, ή χρειάζεστε χρηματοδότηση για να τοποθετήσετε τα έργα σας,
ένα στεγαστικό δάνειο.
Προσφέρουμε δάνεια σε ιδιώτες και εμπόρους σε ένα επιτόκιο
3% ετησίως με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία.
Παίρνετε το δάνειό σας 72 ώρες μετά το αίτημά σας και χωρίς
πρωτόκολλα.
σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε μαζί μας στο gmail: GOMEZGERMAINE112@GMAIL.COM

arjan
Guest
arjan
29 μέρες 11 λεπτά πριν

Πάρτε ένα δάνειο σε μόλις 2 ώρες !!! Χρειάζεστε ένα δάνειο για να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας ή να ξεκινήσετε μια δική σας επιχείρηση;
αν ναι, επικοινωνήστε μαζί μου στο arjangerben@gmail.com

pinto andre
Guest
pinto andre
24 μέρες 23 ώρες πριν

Γεια σου κύριε και κυρία
Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pintoandre112@gmail.com
Σας συστήνω σε όλους ότι το ποσοστό είναι χαμηλό.
Δεν υπάρχει ανάγκη για μια τράπεζα, πριν από την πίστωση,
με ευνοϊκές συνθήκες. Χρειάζεστε χρηματοδότηση
για το σπίτι σας, για την επιχείρησή σας, για την αγορά αυτοκινήτου,
για την αγορά μοτοσικλέτας, για τη δημιουργία της δικής σας εταιρείας,
για τις προσωπικές σας ανάγκες δεν υπάρχει άλλη αμφιβολία. Δίνουμε προσωπικές πιστώσεις
που κυμαίνεται από 2.000 ΕΥΡΩ έως 1.000.000 Ευρώ με επιτόκιο
ονομαστικό επιτόκιο 3% ανεξάρτητα από το ποσό.
Προσδιορίστε στις αιτήσεις δανείου σας το ποσό

Lina
Guest
Lina
21 μέρες 13 ώρες πριν

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: ελκυστικές τιμές για όλα τα έργα σας!
Χρειάζεστε χρήματα για να λύσει ένα πρόβλημα, να αγοράσετε ένα νέο όχημα,
χτίσεις ένα σπίτι, να κάνει μια επένδυση, να προετοιμάσει την επόμενη
διακοπές, ανακαινίσουμε, ακόμα και να ολοκληρώσουν τα έργα που θα
έχουν περισσότερο την καρδιά, απολαύστε ελκυστικά επιτόκια των ΛΙΝΑ Προσωπικό Δάνειο από 3.000 € έως € 25 εκατ με ρυθμό 2% έως 4%.
Επιλέξτε το ποσό σας και πάρτε το χρόνο για να πληρώσει!
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
e-mail: lina.financias@gmail.com

GFFJ
Guest
GFFJ
12 μέρες 23 ώρες πριν

Εκτός από την ιδιαίτερη σειρά

Καλησπέρα ο κ. Και η κα. Είμαι ένας συγκεκριμένος πιστωτής που προσφέρει διεθνή δάνεια. Με υψηλό κεφάλαιο που μου επιτρέπει να δίνω σοβαρά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μεταξύ ατόμων. Προσφέρω δάνειο ύψους μεταξύ € 5000 και € 650.000 σε κάθε σοβαρό άτομο που είναι πραγματικά στην ανάγκη μου, είναι σε θέση να το επιστρέψει, το επιτόκιο είναι 3% ετησίως. Δάνεια ακινήτων, επενδυτικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων, προσωπικά δάνεια και άλλα …. Είμαι έτοιμος να πληρώσω ένα δάνειο ό, τι χρειάζεστε. Για οποιαδήποτε άλλη αίτηση πίστωσης, επικοινωνήστε μαζί μου στο e-mail και θα είστε ικανοποιημένοι E-mail: gallakredit@outlook.fr

gustave
Guest
gustave
22 ώρες 29 λεπτά πριν

Γεια σου κύριε και κυρία
Επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: gustaverodri112@gmail.com
Σας συστήνω σε όλους ότι το ποσοστό είναι χαμηλό.
Δεν υπάρχει ανάγκη για μια τράπεζα, πριν από την πίστωση,
με ευνοϊκές συνθήκες. Χρειάζεστε χρηματοδότηση
για το σπίτι σας, για την επιχείρησή σας, για την αγορά αυτοκινήτου,
για την αγορά μοτοσικλέτας, για τη δημιουργία της δικής σας εταιρείας,
για τις προσωπικές σας ανάγκες δεν υπάρχει άλλη αμφιβολία. Δίνουμε προσωπικές πιστώσεις
που κυμαίνεται από 2.000 ΕΥΡΩ έως 1.000.000 Ευρώ με επιτόκιο
ονομαστικό επιτόκιο 3% ανεξάρτητα από το ποσό.
Προσδιορίστε στις αιτήσεις δανείου σας το ποσό

wpDiscuz